Algemene Voorwaarden Smit & De Hart Advocaten B.V.

 1. Op elke overeenkomst tussen een cliënt, hierna: Opdrachtgever, en Smit & De Hart Advocaten, strekkende tot het verrichten van juridische werkzaamheden, zulks in de meest ruime zin, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen in geval zulks uitdrukkelijk en schriftelijk mocht zijn overeengekomen. 
 2. Smit & De Hart Advocaten B.V. (verder: Smit & De Hart Advocaten) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke vennootschap zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, zulks in de meest ruime zin. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van de bestuurder van en aandeelhouder in de betreffende besloten vennootschap, alsmede ten behoeve van al degenen die in of voor Smit & De Hart Advocaten werkzaam zijn (of waren).         
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Smit & De Hart Advocaten als zodanig, hierna: Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke (of stilzwijgende) bedoeling van de  Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft) en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) wordt dan ook uitgesloten. Uitsluitend Smit & De Hart Advocaten heeft derhalve als Opdrachtnemer te gelden. De bestuurder van en aandeelhouder in de vennootschap, alsmede de aan Opdrachtnemer verbonden advocaten, zijn niet persoonlijk gebonden. Vervolgopdrachten worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.  
 4. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidverzekering van Opdrachtnemer aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 
 5. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers van Opdrachtnemer, zo ook jegens de bestuurder c.q. aandeelhouder van de in artikel 2 genoemde besloten vennootschap, is uitgesloten. Bedoelde werknemers (voormalig werknemers daaronder begrepen) en bestuurder c.q. aandeelhouder kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt een recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden nadat Opdrachtgever bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is of zou kunnen zijn 
 7. Derden kunnen aan de uitvoering van de werkzaamheden geen rechten ontlenen. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. 
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Voor eventuele tekortkomingen van derden is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. De toepassing van het bepaalde in artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.   
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden voortvloeiend uit of verband houdend met de opdracht. 
 10. De aan Opdrachtnemer verschuldigde honoraria worden – behoudens andersluidende afspraak –  berekend op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het uurtarief en vermeerderd met een procentuele opslag voor kantoorkosten. Het overeengekomen uurtarief kan per 1 januari van ieder jaar worden aangepast. Daarnaast worden de door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten (de zogenaamde verschotten) – zoals o.a. griffierechten, deurwaarderskosten, kosten uittreksels – aan Opdrachtnemer doorbelast. Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere eventueel van overheidswege op te leggen heffingen. In geval Opdrachtgever krachtens beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal het honorarium achteraf worden vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand, in welk geval Opdrachtgever vooraf een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage – zo van toepassing – aan Opdrachtnemer zal hebben te betalen. Externe kosten die in geval van gefinancierde rechtsbijstand niet van overheidswege zullen worden vergoed zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast.  
 11. Opdrachtnemer kan en mag van Opdrachtgever de betaling van een voorschot verlangen alvorens een aanvang te nemen met de opgedragen werkzaamheden c.q. daarmede voort te gaan.          
 12. Betaling van een declaratie dient binnen veertien dagen na declaratiedatum te geschieden, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de werkzaamheden mag opschorten of de opdracht mag ontbinden, onverminderd haar overige rechten. Betaling van een zogenaamde voorschotdeclaratie dient per omgaande plaats te vinden. Opdrachtnemer streeft ernaar maandelijks te declareren (indien de verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten daartoe aanleiding geven). 
 13. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum der declaratie een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met inning van (een) declaratie(s), worden berekend conform het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten” van 27 maart 2012 en komen voor rekening van Opdrachtgever. 
 14. Van Opdrachtgever ontvangen originele bescheiden, alsmede de overige bescheiden van een dossier, worden tot 7 jaar na sluiting van het dossier bewaard, waarna een en ander wordt vernietigd. Processtukken in strafzaken, ontvangen van een justitiële autoriteit, worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij vernietigd hetzij aan die autoriteit geretourneerd.   
 15. Op alle overeenkomsten zoals omschreven in artikel 1 is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend berecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch. 
 16. Opdrachtnemer beschikt over een kantoorklachtenregeling (artikel 6.28 Verordening op de advocatuur). 
 17. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden dan wel de gesloten overeenkomst nietig, niet naleefbaar, vernietigd, ongeldig of niet afdwingbaar blijkt dan wel wordt verklaard door een uitspraak van een rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden en de overeenkomst, voor zover de bedoelde eventuele uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.  Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een vervangende bepaling die de strekking van de nietige, niet naleefbare, vernietigde, ongeldige of niet afdwingbare bepaling zo veel mogelijk benadert.  
Deel deze pagina

Ervaringen

8.6
Lees alle google reviews
Een greep uit onze Google reviews.

jolanda

Ik heb veel steun en kennis ervaren in een voor mij emotionele zaak. Er is goed geluisterd naar mijn wensen en deze zijn volledig bekrachtigd op een integere wijze. Diep respect en erg blij met advocaat Smit. Toch hoop ik geen gebruik te hoeven maken van uw uitstekende diensten ( grapje). Vriendelijke groet JolandaPerry

Dé beste advocaten team die ik ooit in mijn leven heb gezien. Deze advocaten werken uiterst precies en grondig. Heb een zaak die jaren lang liep binnen 2 maanden gewonnen gekregen door hun professionele inzet. Echte aanraders zijn het!Thijs Van Hout

Wij hebben een snel groeiend werving- en selectiebureau dat zich exclusief richt op de metaalbranche. Smit & De Hart Advocaten is ons huiskantoor, dat ons zowel in procedures bijstaat als bij het opstellen van voorwaarden en arbeidscontracten. De score in de soms gecompliceerde geschillen is na ongeveer 10 zaken nog steeds 100%.

Wat ik echter nog beter vind aan Smit & De Hart Advocaten, is dat er ook alles aan wordt gedaan om toekomstige procedures te voorkomen. Nadat bleek dat vanwege onze niet zo strenge voorwaarden relatief veel bedrijven onze voorwaarden schonden door kandidaten achter onze rug aan te nemen, zijn onze voorwaarden daarop aangepast. Daarom hebben we sinds de nieuwe voorwaarden veel minder juridische problemen dan in de jaren daarvoor het geval was. Hoewel de procedures wel gewonnen werden, denkt Smit & De Hart Advocaten dus een stapje extra mee.