Klachten­regeling

Kantoorklachtenregeling
(in de zin van artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)
Smit & De Hart Advocaten

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2: toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de maatschap Smit & De Hart Advocaten en de cliënt. 
 2. Iedere advocaat van Smit & De Hart Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3: doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4: informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.  
 2. Smit & De Hart Advocaten heeft via de algemene voorwaarden in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 5: interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt Smit & De Hart Advocaten benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. Eugène Smit, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6: geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7: verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8: klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.
Deel deze pagina

Ervaringen

8.6
Lees alle google reviews
Een greep uit onze Google reviews.

jolanda

Ik heb veel steun en kennis ervaren in een voor mij emotionele zaak. Er is goed geluisterd naar mijn wensen en deze zijn volledig bekrachtigd op een integere wijze. Diep respect en erg blij met advocaat Smit. Toch hoop ik geen gebruik te hoeven maken van uw uitstekende diensten ( grapje). Vriendelijke groet JolandaPerry

Dé beste advocaten team die ik ooit in mijn leven heb gezien. Deze advocaten werken uiterst precies en grondig. Heb een zaak die jaren lang liep binnen 2 maanden gewonnen gekregen door hun professionele inzet. Echte aanraders zijn het!Thijs Van Hout

Wij hebben een snel groeiend werving- en selectiebureau dat zich exclusief richt op de metaalbranche. Smit & De Hart Advocaten is ons huiskantoor, dat ons zowel in procedures bijstaat als bij het opstellen van voorwaarden en arbeidscontracten. De score in de soms gecompliceerde geschillen is na ongeveer 10 zaken nog steeds 100%.

Wat ik echter nog beter vind aan Smit & De Hart Advocaten, is dat er ook alles aan wordt gedaan om toekomstige procedures te voorkomen. Nadat bleek dat vanwege onze niet zo strenge voorwaarden relatief veel bedrijven onze voorwaarden schonden door kandidaten achter onze rug aan te nemen, zijn onze voorwaarden daarop aangepast. Daarom hebben we sinds de nieuwe voorwaarden veel minder juridische problemen dan in de jaren daarvoor het geval was. Hoewel de procedures wel gewonnen werden, denkt Smit & De Hart Advocaten dus een stapje extra mee.