Expertises

Franchise­recht

Is uw franchiseovereenkomst voldoende in balans?

Franchise - Smit & De Hart Advocaten

Een franchise is een zakelijke samenwerking waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een franchiseovereenkomst sluit met de eigenaar van een franchiseformule (de franchisegever).

Op basis van de franchiseovereenkomst heeft de franchisenemer het recht om tegen betaling een zaak met die formule te exploiteren.

In de franchiseovereenkomst worden de rechten en verplichtingen van de franchisegever en franchisenemer omschreven.

Een franchise advocaat kan u van dienst zijn bij het opstellen en beoordelen van een franchiseovereenkomst. Een franchiseadvocaat kan u ook van advies dienen voor het geval partijen niet voldoen aan hetgeen in de franchiseovereenkomst is overeengekomen.

Recente ontwikkelingen in het franchiserecht

Op 1 januari 2021 is de wet Franchise ingegaan. Onder andere via deze wet is nu het franchiserecht geregeld. Daarvoor golden alleen het algemene verbintenissenrecht en de Franchisecode uit 2016. Deze laatste code bestond uit aanwijzingen hoe de relatie tussen franchisegever en franchisenemer vorm moest krijgen. De code had geen wettelijke basis, was algemeen en beknopt geformuleerd en werkte niet goed, mede doordat de belangen van de franchisegever en franchisenemer niet genoeg in balans waren.

De franchiseovereenkomst en de uitvoering daarvan in de praktijk moet uiteraard voldoen aan het gestelde in de wet Franchise waarin het franchiserecht is vastgelegd. Een franchise advocaat kan voor u toetsen of een franchiseovereenkomst en de uitvoering daarvan voldoet aan het nieuwe franchiserecht.

Wat voor problemen komen er in de praktijk bij een franchiseovereenkomst voor?

Het kan zijn dat de franchisegever voorafgaande aan het tot stand komen van een franchiseovereenkomst aan de franchisenemer onvoldoende en/of ondeugdelijke informatie verschaft heeft. Dat kan de franchisenemer duur komen te staan als de onderneming van de franchisenemer in de praktijk verliesgevend blijkt te zijn. Een franchiseadvocaat van Smit & De Hart Advocaten kan en franchisenemer adviseren omtrent de eventuele mogelijkheden om deze schade overeenkomstig het franchiserecht te verhalen op een franchisegever.

Het komt voor dat een franchisenemer zich niet houdt aan een verplichting uit hoofde van de franchiseovereenkomst. Een franchisenemer kan bijvoorbeeld een concurrentie- of relatiebeding overtreden, goederen verkopen welke niet behoren tot het verplicht te voeren assortiment, weigeren om mee te doen aan verplichte trainingen, de afgesproken tijden waarop een winkel open dient te zijn negeren of facturen van de franchisegever onbetaald laten. Een franchiseadvocaat van Smit & De Hart advocaten kan een franchisegever adviseren hoe te reageren op dergelijke situaties.

Deel deze pagina