Veel­gestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst van veelgestelde vragen. Als uw vraag er niet bijstaat, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.

Wat kan ik doen tegen geluids­overlast van de buren?

Geluidsoverlast van de buren is vanzelfsprekend zeer vervelend. Juist thuis wilt u immers ongestoord van uw vrije tijd genieten. Wanneer u geluidsoverlast ervaart van de buren is het allereerst vraag of deze overlast onrechtmatig is. De buren mogen namelijk wel enig geluid veroorzaken. Alleen als sprake is van geluidsoverlast die aan te merken is als […]

Lees meer
Wat is scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed is een wettelijk proces waarbij u wel getrouwd blijft, maar waarbij u wel uw (beperkte) gemeenschap van goederen verdeelt. De rechter moet een dergelijke scheiding van tafel en bed uitspreken. Daarbij dient dan ook een ouderschapsplan gemaakt te worden indien u kinderen heeft en daarbij kunt u teven afspraken over […]

Lees meer
Wat kost een scheiding?

Als u getrouwd bent en u wilt scheiden dan is inschakeling van een advocaat wettelijk verplicht. Naast de kosten van een advocaat dient u ook de kosten van de rechtbank te betalen. In sommige gevallen is inschakeling van een mediator noodzakelijk en daarom ook een kostenpost. Gezien het voorgaande is het moeilijk in te schakelen […]

Lees meer
Wat moet je bij een scheiding regelen?

Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis in uw leven en in dat van uw ex-partner en eventuele kinderen. Bij een scheiding dienen verschillende zaken geregeld te worden. Wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan dient al het gezamenlijke vermogen verdeeld te worden. Dit alleen al kan een complex proces zijn met veel […]

Lees meer
Wilt u een erfenis verdelen?

Het afwikkelen van een erfenis kan vrij lang duren. Een normale afwikkeling duurt al snel een half jaar tot een jaar. Bij problemen kan de afwikkeling aanzienlijk langer duren. Bij de verdeling van een erfenis valt het daarom aan te bevelen om er minnelijk met de mede-erfgenamen uit te komen. In goed overleg tot een […]

Lees meer
Wat is erfbelasting en wanneer erfbelasting betalen?

In sommige gevallen moet erfbelasting, ofwel successierecht, betaald worden. Met erfbelasting en successierechten wordt de over een ontvangen erfdeel verschuldigde belasting bedoeld. Wanneer er belasting verschuldigd is, hangt af van verschillende factoren. Veruit de meest belangrijke factor is de hoogte van het geërfde vermogen. Ook de relatie tussen de erflater en de erfgenaam is van […]

Lees meer
Wat is alimentatie?

Alimentatie is een periodieke financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van een ex-partner of kind. Alimentatie aanvragen Het staat u vrij om in onderling overleg afspraken te maken omtrent alimentatie. Als dit niet lukt kunt u, door tussenkomst van een advocaat, een verzoekschrift tot het vaststellen van alimentatie indienen bij de rechtbank. De […]

Lees meer
Wat als alimentatie niet betaald wordt?

Het kan voorkomen dat uw ex-partner of ouder de alimentatie, zonder uw toestemming, niet of slechts gedeeltelijk betaalt. Alimentatie niet betaald Indien de kinder- en/of partneralimentatie niet of slechts deels wordt voldaan, kunt u de volgende rechtsmaatregelen treffen. Indien de alimentatie door een rechter is vastgesteld en is opgenomen in een beschikking, dan kunt u […]

Lees meer
Wat is partner­alimentatie?

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. Wanneer partneralimentatie? Op grond van de wet kan het recht op partneralimentatie ontstaan bij echtscheiding of bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Ook indien er geen sprake is geweest van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan […]

Lees meer
Hoe wordt alimentatie berekend?

Alvorens er afspraken worden gemaakt over alimentatie of de rechtbank alimentatie vaststelt, wordt meestal eerst een alimentatieberekening gemaakt. De alimentatie wordt berekend aan de hand van de zogenaamde Tremanormen. Bereken kinderalimentatie Allereerst zal de behoefte van het kind vastgesteld dienen te worden. Deze behoefte wordt meestal gebaseerd op het inkomen van beide ouders op het […]

Lees meer
Hoeveel en hoelang moet je alimentatie betalen?

Hoeveel alimentatie betalen? Hoeveel alimentatie er betaald moet worden hangt af van tal van factoren. Leidend bij het vaststellen van de alimentatie zijn de hoogte van de (aanvullende) behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Duur alimentatieplicht? Indien u voor 1 januari 2020 bent gescheiden, geldt in beginsel een maximale alimentatieduur van […]

Lees meer
Wat is huur­bescherming?

Er zijn verschillende vormen van huur. U kunt een woning huren, maar ook een auto of een fiets. Bij de huur van een woning heeft u recht op zogenaamde huurbescherming. Dat wil zeggen dat de verhuurder de overeenkomst niet zo maar kan beëindigen. Bij andere vormen van huur is dit wel mogelijk. Wanneer de huurder […]

Lees meer
Wat zijn de rechten en plichten van een huurder?

De huurder van een woonruimte heeft verschillende rechten en verplichtingen. Het belangrijkste recht dat een huurder heeft, is het recht op het ongestoorde gebruik van het gehuurde. Wanneer de verhuurder dit gebruik niet kan verschaffen, is sprake van een gebrek en kan de huurder herstel of huurprijsvermindering vorderen. De belangrijkste verplichting van de huurder is […]

Lees meer
Wat mag een incasso­bureau niet doen?

In Nederland mag in principe iedereen een incassobrief namens een particulier of bedrijf versturen. Vaak wordt dit door deurwaarders of door advocaten gedaan, maar ook incassobureaus sturen namens schuldeisers incassobrieven. Een incassobureau is daarbij wel vaak wat goedkoper dan een deurwaarder of een advocaat, maar heeft minder bevoegdheden en vaak ook minder kennis in huis. […]

Lees meer
Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een advocaat?

Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen is in het recht een groot verschil. U zult namelijk uw gelijk moeten bewijzen en de rechter van uw gelijk moeten overtuigen. Hiervoor heeft u een goede advocaat nodig. Wanneer u eenmaal gelijk heeft gekregen, moet u ook uw gelijk nog halen. Daarvoor is de gerechtsdeurwaarder. Deze kan namens […]

Lees meer
Wat is een faillissement?

Eigenlijk weet iedereen wel zo’n beetje wat een faillissement inhoudt. Een faillissement kan worden uitgesproken wanneer iemand is opgehouden zijn schulden te betalen. Van belang hierbij is wel dat het moet gaan om schulden in het meervoud. Een enkele schuldeiser is nooit voldoende voor een faillissement, hoe hoog die ene schuld ook is. Wanneer echter […]

Lees meer
Wat is een persoonlijk faillissement?

Een faillissement kan worden uitgesproken ten aanzien van bedrijven, maar ook ten aanzien van natuurlijke personen. In het laatste geval spreekt men van een persoonlijk faillissement. Wanneer de betrokkene een natuurlijk persoon is dan kan overigens, in plaats van het faillissement, ook de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing verklaard worden. Dit heeft een […]

Lees meer
Hoe kun je faillissement aanvragen?

Een faillissement kan zowel door een schuldeiser als door de schuldenaar zelf aangevraagd worden. De schuldenaar kan een bedrijf betreffen maar ook een particulier persoon. Een schuldeiser kan alleen met tussenkomst van een advocaat het faillissement van zijn schuldenaar aanvragen. Dit kan binnen relatief korte tijd bewerkstelligd worden. De kosten hiervan zijn in vergelijking tot […]

Lees meer
Kantoor - Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten

Smit & De Hart Advocaten in Vught biedt u zowel zakelijk als privé rechtsbijstand door een advocaat. Ons kantoor is al 35 jaar huisadvocaat voor tal van ondernemers en particulieren.

Meer over ons